Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Phạm Hạnh Nguyên

Bộ môn Lịch Sử

Cô Vũ Thị Hà Phương

Tổ phó tổ KHXH
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Khuất Thị Bích Hồng