Ban Giám hiệu

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục
Phó Hiệu trưởng thường trực - Bí thư Chi bộ
Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Chi bộ