Cuộc sống học đường

18 Tháng 3 2019
Môn kiểm tra và hình thức kiểm tra khảo sát: - Mỗi học sinh dự kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 bài kiểm tra bắt buộc (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) và một bài kiểm tra tự chọn Khoa học tự nhiên (tổ hợp c...
Xem thêm