Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Hoá Lí và Hoá lí thuyết, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Cử nhân Xuất sắc sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đội ngũ giáo viên