Trình độ học vấn:
  • Cử nhân xuất sắc ngành Ngôn ngữ Anh
Đội ngũ giáo viên