Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Phạm Hạnh Nguyên

Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Phạm Lê Minh

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh

Bộ môn Lịch Sử

Cô Vũ Thị Hà Phương

Tổ phó tổ KHXH
Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục