Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Phó hiệu trưởng
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Hoàng Hoa

Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Thị Kim Thuý

Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Bộ môn Địa Lý

Thầy Lê Mai Tuấn Ly