Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh

Bộ môn Văn

Cô Đặng Thị Mây

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Bộ môn Văn

Cô Phạm Hải Anh

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Hóa

Cô Lê Thị Thu