Nội dung các bước tiến hành xin nghỉ chế độ thai sản và biểu mẫu liên quan .
I. Quy trình xin nghỉ chế độ thai sản:
II. Các Biểu mẫu:
1.
Lĩnh vực : Biểu mẫu
Ký hiệu : 03/QT-TCCB/BM01
Ngày ban hành :
Trích yếu : ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục
2.
Lĩnh vực : Biểu mẫu
Ký hiệu : 03/QT-TCCB/BM02
Ngày ban hành :
Trích yếu : ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU THAI SẢN
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục
3.
Lĩnh vực : Biểu mẫu
Ký hiệu : 03/QT-TCCB/BM03
Ngày ban hành :
Trích yếu : ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN ( NAM GIỚI)
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục