Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu : 1115/QĐ-ĐHGD
Ngày ban hành : 21/07/2017
Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
Cơ quan ban hành : Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội