Ngày 5/12/2020, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên đủ phiếu tín nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020.

Đến thời điểm này, toàn ĐHQGHN có 73 Giáo sư, 387 Phó Giáo sư đang công tác tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc ĐHQGHN.

Danh sách 19 ứng viên của ĐHQGHN đạt đủ số phiếu tin nhiệm của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023:

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng GSNN, năm 2020, có 87 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 542 hồ sơ ứng viên, trong đó có 77 hồ sơ ứng viên GS, 465 hồ sơ ứng viên PGS.

Trong quá trình rà soát, 14 ứng viên xin rút hồ sơ không đề nghị xét tiếp (1 ứng viên GS và 13 ứng viên PGS). Như vậy, số ứng viên chính thức được xét tại Hội đồng GSNN là 343 ứng viên (đạt 76,2%), trong đó có 39 ứng viên GS (đạt 59,1%) và 304 ứng viên PGS (đạt 79,2%).

Kết quả xét của Hội đồng GSNN đã có 339 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định, trong đó 39 ứng viên GS, 300 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng GS cơ sở cho đến thời điểm này là 62,55%.

Tại phiên họp lần thứ VI, Hội đồng GSNN đã thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành. Đối với những trường hợp có đơn thư, Hội đồng xem xét rất kỹ lưỡng và bỏ phiếu cho từng trường hợp.

Nguồn VNU-Media