1. TB Khai giang BDKT 2024

Đăng ký học lớp Bồi dưỡng kiến thức Tại đây

TT BDKT

Đăng ký học lớp Bồi dưỡng kiến thức Tại đây 

Thông tin chuyển khoản:

- Chủ TK: Nghiêm Đình Sơn. (Điện thoại: 032.561.9549).

- STK: 2204503601 tại BIDV- Chi nhánh Thăng Long.

- Số tiền: 4.500.000 VNĐ/thẻ/10 buổi (học sinh bổ sung thẻ mới sau 10 buổi để tiếp tục tham gia lớp học).

- Nội dung: SĐT PHHS_Họ và tên học sinh_BDKT lớp 9 vào 10