Trường THPT Khoa học Giáo dục thông báo tới Quý PHHS V/v Tổ chức cuộc thi KHKT năm học 2022 - 2023, chi tiết xem Tại đây