British University Vietnam has a strong record of providing comprehensive IELTS courses both on their campus and with the partner schools throughout Hanoi. With expert syllabus designed by experienced IELTS educators, alongside our experienced international faculty, the University’s IELTS courses aim to develop students’ individual language skills to equip them with confidence as they step into the exam.

746CA6DC 832F 4602 BE41 E4EB2BE3D8C5

 British University Vietnam, however, holds a privileged position of having first-hand experience of recognising the skills and experiences required for students to excel in international higher-education environments and beyond. Thus, BUV utilises its IELTS courses and extends beyond test-preparation, as it builds students’ capacities to functionally utilise the skills established in the course as students prepare for further international education and global workplace opportunities.

The ethos for BUV IELTS courses, therefore, is a development of the individual, rather than purely skills. In doing so, and with the University’s unique positioning as provider of high-quality international education in Vietnam, our courses are guided by not only who the student is today, but who the student can be tomorrow.

 The following course structures are informed by research by Cambridge (2018) and British Council (2020) that it takes roughly 200 – 250 hours of guided study in order to achieve an increase in 1 band score. With this in mind, and with extensive experience in implementing IELTS courses, students will aim for a band score increase of 0.5 within each 15-week teaching block, and thus 1 IELTS band within a full academic year of 30 weeks.

 BUV IELTS at has been at HES over the last 5 years. Students who participate in this course are selected by BUV placement test results. This course used to be designed within 70 hours of standard IELTS delivery. However, since 2021, this course has been ideated and extended to 90 hours (including 70 hours of IELTS and 20 hours of soft skills), known as IELTS PLUS.

 The 4th cohort of AY 2021-2022 at HES is the biggest IELTS recruitment ever with 142 students, teaching hybrid continuously throughout the time of Covid pandemic followed by a Summer Intensive cohort 5. IELTS course for cohort 6 at HES which is a duplication of the current course with integration of new updated soft-skill modules started in September 2022. 

-------------------------------------------------

Đại học Anh Quốc Việt Nam được biết đến rộng rãi trong việc cung cấp các khóa học IELTS toàn diện cả trong khuôn viên trường BUV và với các trường đối tác trên khắp Hà Nội. Với giáo trình chuyên nghiệp được thiết kế bởi các nhà giáo dục IELTS giàu kinh nghiệm, cùng với đội ngũ giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm, các khóa học IELTS của trường được thiết kế nhằm phát triển kỹ năng ngôn ngữ cá nhân của học sinh để trang bị cho họ sự tự tin khi bước vào kỳ thi.

Ngoài ra, Đại học Anh Quốc Việt Nam lại có vị trí đặc biệt là có kinh nghiệm đầu tiên trong việc nhận diện các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để sinh viên trở nên xuất sắc trong môi trường giáo dục đại học quốc tế và hơn thế nữa. Vì vậy, BUV sử dụng các khóa học IELTS và mở rộng ra ngoài việc luyện thi để xây dựng năng lực của sinh viên nhằm chuẩn bị cho các cơ hội học tập quốc tế và làm việc toàn cầu.

Do đó, đặc điểm của các khóa học IELTS BUV là sự phát triển của cá nhân, chứ không phải là kỹ năng thuần túy. Như vậy, và với định vị duy nhất của Trường là nhà cung cấp giáo dục quốc tế chất lượng cao tại Việt Nam, các khóa học không chỉ định hình sinh viên hôm nay mà còn định hướng các em trong tương lai.

Theo Cambridge (2018) và Hội đồng Anh (2020), các cấu trúc khóa học cần phải mất khoảng 200 - 250 giờ học có hướng dẫn để đạt được mức tăng 1 band điểm. Dựa theo đó và với kinh nghiệm dày dặn trong việc triển khai các khóa học IELTS, học viên sẽ đặt mục tiêu tăng điểm 0,5 trong mỗi khối giảng dạy 15 tuần và đạt 1 điểm IELTS trong vòng 30 tuần học đầy đủ.

BUV IELTS tại đã hợp tác giảng dạy tại HES trong 5 năm qua. Học viên tham gia khóa học được lựa chọn bởi kết quả kiểm tra trình độ đầu vào. Khóa học ban đầu được thiết kế với thời lượng học trong 70 giờ. Tuy nhiên, kể từ năm 2021, khóa học được hoàn thiện hơn, kéo dài đến 90 giờ (bao gồm 70 giờ IELTS và 20 giờ kỹ năng mềm), được gọi là IELTS PLUS.

Khóa học thứ 4 2021 - 2022 tại HES là khoá IELTS đông nhất từ ​​trước đến nay với 142 học viên, giảng dạy kết hợp liên tục trong suốt thời gian đại dịch Covid, sau đó là khóa học Chuyên sâu Mùa hè 5. Khóa học IELTS cho năm thứ 6 tại HES có tích hợp các mô-đun kỹ năng mềm cập nhật mới bắt đầu vào tháng 9 năm 2022.

 

Tin tức mới