MR. CRESENCIO AYAO JR
CLASS: ADVANCED
(ON TUESDAYS & THURSDAYS)

This is one of the Writing lessons of Class Advanced. Describing and analysing the charts seemed to be boring. However, with teacher's experience and tips, the teacher helped students to overcome the challenges. Even though it was not as exciting as a Speaking lesson is, all of the students listened and took notes carefully.

Đây là hình ảnh một tiết học kĩ năng Viết của lớp Advanced. Mô tả, phân tích biểu đồ có vẻ khá khô khan. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm và những bí quyết riêng, thầy đã giúp các bạn vượt qua “chướng ngại vật”. Tuy không sôi nổi như những tiết học kĩ năng Nói nhưng các bạn học sinh rất chăm chú lắng nghe, ghi chép.

unnamed 1

MR. CHRIS SCHMIDT
CLASS: UPPER-INTERMEDIATE 
(ON TUESDAYS & THURSDAYS)

In the “Sentence auction” activity, students were separated into teams, each with 500 as their property. With every sentence appearing, if any team member agreed on its property (Grammarly, logically, lexically, etc.), they could raise their hands and say out loud their bid. The sentence would belong to the  highest-paying party. In the end,  the team which had the greatest number of correct sentences was the winner.

Trong hoạt động “Đấu giá câu”, học sinh được chia thành nhiều đội và mỗi đội sẽ có một khối tài sản là 500. Với mỗi câu được đưa ra, nếu các đội nghĩ câu đó hoàn chỉnh về tất cả các mặt (ngữ pháp, logic, từ vựng, …) thì sẽ tham gia trả giá, đội trả giá cao nhất sẽ “mua” được câu đó. Sau cùng, đội nào có được nhiều câu đúng nhất sẽ giành chiến thắng.

unnamed 2

MR. OCTAVIO CASTILLO
CLASS: INTERMEDIATE 1
(ON TUESDAYS AND THURSDAYS)
During this lesson, Mr. Octavio requested all students to go around the classroom and find the answers for a task named Matching Headings. They can be some of the most challenging of the IELTS Reading test. However, with the practice of using strategies, the students will find the key to combat these difficulties and improve their band scores.
 
Trong buổi học này, thầy Octavio cho các bạn học sinh đi xung quanh lớp học để tìm câu trả lời cho phần Matching Headings – một trong những câu hỏi khó trong bài thi IELTS Reading. Tuy nhiên qua việc luyện tập sử dụng các chiến thuật, các bạn học sinh sẽ vượt qua được những câu hỏi khó nhằn này và cải thiện điểm số của mình trong bài thi.
unnamed 3
MR. LAWRENCE & MS. IRENE
CLASS: INTERMEDIATE 2
(ON TUESDAYS & THURSDAYS)
Students were given the task: Write questions on the topic of transport, using the ideas in the box given. This exercise helped students better understand how the examiners ask questions and how to answer part 3 of the speaking test. Students took turns coming up to the board to answer other students' questions

Học sinh được cho đề bài: Hãy viết câu hỏi với chủ đề về phương tiện giao thông, sử dụng những gợi ý trong bảng đã cho. Bài tập này giúp học sinh hiểu hơn về cách đặt câu hỏi và phương pháp trả lời cho phần 3 của bài thi nói. Các học sinh lần lượt lên bảng để trả lời những câu hỏi của học sinh khác.
unnamed 4
MR. NICO VASCELLARI
CLASS: FOUNDATION
(ON WEDNESDAYS & SATURDAYS)
The topic of the lesson was “Jobs”, the students had the chance to discuss the occupations that they know about. Then, the class was divided into 2 rows, and each student of each row wrote those jobs which were discussed on the board. The row that wrote more words won.

Với chủ đề học là về “Nghề nghiệp", các em học sinh sẽ thảo luận và trao đổi với nhau về các ngành nghề mà các em biết. Sau đó lớp sẽ được chia thành 2 dãy, học sinh của từng dãy sẽ lên bảng để viết các từ đó lên. Dãy nào viết được nhiều từ hơn thì dãy đó thắng.
unnamed 5
MR. CHRIS SCHMIDT
CLASS: BASIC
(ON WEDNESDAYS & SATURDAYS)
Preparing for the activity, the students were divided into two teams. The teacher showed the class a short video containing many descriptive words. After finishing the video, based on the picture the teacher gave, students took turns on the board and wrote as many descriptive words as possible. The winning team was the team that wrote the most in turn. This activity helped students learn how to describe in English and increase their vocabulary.

Để chuẩn bị cho hoạt động, các em học sinh được chia làm hai đội. Thầy cho lớp xem một video ngắn, trong đó có nhiều từ ngữ mô tả. Sau khi kết thúc video, dựa trên bức hình thầy đưa các em lần lượt lên bảng và viết càng nhiều từ mô tả càng tốt. Đội giành chiến thắng là đội viết được nhiều nhất qua các lượt. Hoạt động này đã giúp học sinh tập cách mô tả trong tiếng anh và tăng thêm vốn từ vựng của mình.

 

Tin tức mới