Teachers profiles
Department of History

Ms. Nguyễn Thị Năm

School Board of Directors

Associate Professor Ph.D Nguyễn Thị Hương

Vice Rector of VNU University of Education
Principal of High School of Educational Sciences (HES)
Division of Maths

Ms. Ngô Thị Hồng Trang

Technology Department

Mr. Nguyễn Hải Dương

Secretary of the School Union
Department of History

Ms. Trình Ngọc Châm