Kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia Khóa 1:

2019

Kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia Khóa 2:

2020

Kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia Khóa 3:

2021