Môn kiểm tra và hình thức kiểm tra khảo sát: - Mỗi học sinh dự kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 bài kiểm tra bắt buộc (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) và một bài kiểm tra tự chọn Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật Lý , Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử , Địa Lí , Giáo dục công dân). - Hình thức kiểm tra: Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận, các bài kiểm tra còn lại kiểm tra theo hình thức TNKQ. Lịch kiểm tra, thời gian làm bài kiểm tra khảo sát:
Tin tức mới