Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ loại Giỏi, Trường Đại học Sư phamj Hà Nội
  • Cử nhân Xuất sắc khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Trung Hiếu

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Bích Ngọc

Bộ môn Hóa

Cô Đỗ Thanh Hà

Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh
Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phùng Thị Hạnh