Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ loại Giỏi, Trường Đại học Sư phamj Hà Nội
  • Cử nhân Xuất sắc khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Trần Thị Minh Thuận

Bộ môn Văn

Cô Vương Ngọc Hà

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Thị Hảo

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Bộ môn Vật Lí

Thầy Vũ Thế Anh

Tổ trưởng Tổ Vật lí - Công nghệ - Thể dục