QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT ĐỀ NGHỊ CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM ẤN PHẨM

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Văn bản Hành chính - CSVC

QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT ĐỀ NGHỊ CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM ẤN PHẨM

Lĩnh vực : QUY TRÌNH Ký hiệu : CSVC Ngày ban hành : Trích yếu : ĐỀ XUẤT ĐỀ NGHỊ CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM ẤN PHẨM Cơ quan ban hành : Bộ phận CSVC - Trường THPT Khoa học Giáo dục Download

QUYẾT ĐỊNH VV BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC

Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH Ký hiệu : 55/ QĐ-KHGD Ngày ban hành :  15/03/2018 Trích yếu : VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục Download

MẪU 04 – PHIẾU ĐĂNG KÍ MƯỢN PHÒNG HỌC

Lĩnh vực : Biểu mẫu Ký hiệu : 01/HC-CSVC/BM04/01 Ngày ban hành : Trích yếu : MẪU 04 - PHIẾU ĐĂNG KÍ MƯỢN PHÒNG HỌC Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục Download

MẪU 03 – PHIẾU GIAO/NHẬN TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Lĩnh vực : Biểu mẫu Ký hiệu : 01/HC-CSVC/BM03/01 Ngày ban hành : Trích yếu : MẪU 03 - PHIẾU GIAO/NHẬN TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục Download