Đề ôn tập môn GDCD tuần từ 17-23/02/2020

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Thông báo

Đề ôn tập môn GDCD tuần từ 17-23/02/2020

Kính mời các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh theo dõi tải nội dung ôn tập môn Giáo dục công dân tuần từ 17-23/02/2020: Khối 10 Khối 11 Khối 12

Đề ôn tập môn Lịch sử tuần từ 17-23/02/2020

Kính mời các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh theo dõi tải nội dung ôn tập môn Lịch sử tuần từ 17-23/02/2020:  Khối 10  Khối 11  Khối 12  

Đề ôn tập môn Toán học (số 2) tuần từ 17-23/02/2020

Kính mời các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh theo dõi tải nội dung ôn tập môn Toán học (số 2) tuần từ 17-23/02/2020: Khối 10 Khối  11 Khối 12

Đề ôn tập môn Hoá học tuần từ 17-23/02/2020

Kính mời các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh theo dõi tải nội dung ôn tập môn Hoá học tuần từ 17-23/02/2020: - Khối 10 - Khối 11 - Khối 12  

Đề ôn tập môn Ngoại ngữ tuần từ 17-23/02/2020

Kính mời các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh theo dõi tải nội dung ôn tập môn Ngoại ngữ tuần từ 17-23/02/2020: Khối 10 Khối 11 Khối 12