BIÊN BẢN GÓP Ý

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Articles by: hes

BIÊN BẢN GÓP Ý

Lĩnh vực : Biểu mẫu Ký hiệu : 07/QT-TCCB/BM01 Ngày ban hành : Trích yếu : BIÊN BẢN GÓP Ý Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục Download

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Lĩnh vực : Biểu mẫu Ký hiệu : Mẫu số 01-BC Ngày ban hành : Trích yếu : BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục Download

MẪU 04 – PHIẾU ĐĂNG KÍ MƯỢN PHÒNG HỌC

Lĩnh vực : Biểu mẫu Ký hiệu : 01/HC-CSVC/BM04/01 Ngày ban hành : Trích yếu : MẪU 04 - PHIẾU ĐĂNG KÍ MƯỢN PHÒNG HỌC Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục Download

MẪU 03 – PHIẾU GIAO/NHẬN TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Lĩnh vực : Biểu mẫu Ký hiệu : 01/HC-CSVC/BM03/01 Ngày ban hành : Trích yếu : MẪU 03 - PHIẾU GIAO/NHẬN TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục Download

MẪU 02 – PHIẾU ĐỀ XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM

Lĩnh vực : Biểu mẫu Ký hiệu : 01/HC-CSVC/BM02/01 Ngày ban hành : Trích yếu : Mẫu 2 - Phiếu đề xuất thiết bị văn phòng Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục Download